Нотариус НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ и Помощник нотариус РУМЯНА ЗЛАТАНОВА

I. Обикновени нотариални такси
1. За извършване:
на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативнипротоколи, за приемане на съхранение на саморъчни завещания, на документи и книжа безопределен материален интерес   30 лв.  
на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд 20 лв.
на констативни нотариални актове за поправка на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд 20 лв.
на договори задоброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд 20 лв.
за констативни протоколи по Търговскиязакон 50 лв.
2. За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа 10 лв.
3. За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи 20 лв.
4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес - върху първия екземпляр:
за първата страница 10 лв.
за всяка следваща страница, а останалитеекземпляри се таксуват като преписи 2 лв.
5. За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:
за първия подпис 5 лв.
при преупълномощаване таксата за подпис е 10 лв.
за всеки следващ подпис 2 лв.
на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10 лв.
при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот 20 лв.
6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:
за първата страница 3 лв.
за всяка следваща страница 2 лв.
7. За даване на справки по нотариалните книги и регистри:
за устна справка за извършен акт или заудостоверяване по името на едно лице 2 лв.
за издаване на удостоверение за извършенакт или за удостоверяване по името на едно лице 10 лв.
III. Нотариални такси според изразходваното време
14. За устен правен съвет иликонсултация 8 лв./час
15. За писмен правен съвет иликонсултация и при посредничество за изясняване волята на страните 15 лв./час
16. За справки, набавяне на документи, книжа и др. 5 лв./час
V. Допълнителна нотариална такса
23. За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:
извън нотариалната кантора в работно време 25 на сто
в нотариалната кантора в неработно време 25 на сто
извън нотариалната кантора в неработно време 50 на сто
извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена 50 на сто
извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена в двоен размер
II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес
8. За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т.1 се събира такса по следната таблица:
Материален интерес Нотариална такса
до 100 лв. включително 30 лв.
101 - 1000 лв 30 лв. + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.
1001 - 10 000 лв. 43,50 лв. + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.
10 001 - 50 000 лв. 160,50 лв. + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.
50 001 - 100 000 лв. 480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.
100 001 - 500 000 лв. 730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.
над 500 000 лв. 1530,50 лв. + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.
9. За удостоверяване на датата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т.8, но не по-малко от 30 лв.
10. За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т.8, но не по-малко от 30 лв.
11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.
12. За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира половината от таксата по т.10 , но не по-малко от 25 лв.
13. За управление на имущество - върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката: за всеки месец - 20 %, но не по-малко от 50 лв.
IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи
17. За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира таксата по т. 1.
18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. 3.
19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т. 4.
20. За изготвяне на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8, а за изготвяне на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т. 11.
21. За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира таксата по т. 12.
22. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. 17 - 21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.

Всички такси са без включен ДДС.

икона ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност